Pomiń łącza nawigacji
Strona Główna
Zasoby Biblioteki
Kalendarz Imprez
Konkursy
Wypożyczalnia dla Dorosłych
Wypożyczalnia dla Dzieci
Nasze Filie
Filia Nr 1
Filia Nr 2
Filia Nr 3
Filia Nr 4
Biblioteki w powiecie

 Konkursy w bibliotece:

 

 Kwiaty polskie na Mazowszu

REGULAMIN

II  SOCHACZEWSKIEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

im. Władysława Ślewińskiego

 § 1

Organizator

 1. Organizatorami  II-go Sochaczewskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego, zwanego dalej Konkursem  jest:   Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie   oraz  Towarzystwo Miłośników  Malarstwa Władysława Ślewińskiego  w  Witkowicach.
 1. Kontakt do Organizatorów:
 • Miejska Biblioteka Publiczna,  96-500 Sochaczew, ul. Żeromskiego 39 a,

tel. 46 862-46-61

e-mail: mbp.sochaczew@gmail.com

strona www:  bibliotekamiejska.sochaczew.pl, 

 •  Towarzystwo Miłośników  Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach,

 96-512 Młodzieszyn, Witkowice 5 m10

 Prezes Jarosław  Miaśkiewicz     tel.46 8617218

 a-mail: miasjaro@wp.pl

 strona www: slewinski.e-sochaczew.pl

 § 2

Zasięg konkursu

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest otwarty dla  wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 3

Cel konkursu

 1. Kształtowanie  wrażliwości na piękno krajobrazu Polski
 1. Kształtowanie wśród uczniów i dorosłych pozytywnego wizerunku ziemi ojczystej,
 2.  Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym  zaprezentowania ich talentu artystycznego w tematyce: 
 • pejzaż Mazowsza
 • motywy  kwiatowe w tradycji malarstwa polskiego,
 1. Odwołanie się do nieprzemijających wartości wychowania rodzinnego w duchu wzajemnej miłości i szacunku do Ojczyzny

§ 4

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a)    dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami dotyczącymi formy określonymi w niniejszym regulaminie, 

b)    dotrzymanie terminu składania prac,

c)    w przypadku osób niepełnoletnich wyznaczenie opiekuna (opiekunem może być rodzic lub nauczyciel),

d)    każdy uczestnik może zgłosić do konkursu  tylko 1 pracę plastyczną, wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi.

 1. Dopuszcza się prace rodzinne (np. dziecko + rodzic, z wyraźnym zaznaczeniem autorów pracy).
 2. Wyklucza się zgłoszenia  prac nagrodzonych w innych konkursach, wcześniej publikowanych  i /lub  przedstawianych na wystawach.
 3. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
 4. Każda praca musi  być opatrzona metryczką zawierającą:

a)    imię i nazwisko autora (autorów, w przypadku prac rodzinnych),

b)    wiek autora (autorów,  w przypadku prac rodzinnych),

c)    adres i miejsce zamieszkania,

d)    nr  telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail

e)    w przypadku autorów niepełnoletnich konieczne jest podanie  imienia i nazwiska opiekuna,  nazwy szkoły oraz telefonu kontaktowego do opiekuna.

 1. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

§ 5

Forma pracy

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej interpretacji tematu  Konkursu : „KWIATY POLSKIE NA MAZOWSZU”.

Obrazy kwiatów niech staną się inspiracją do stworzenia prac plastycznych w zaproponowanej przez Organizatorów formie.

 1. Techniki:

a)    rysunek – kredka, pastele, ołówek

b)    obraz – farby olejne, plakatowe,  akwarele

c)    grafika – tusz

 1. Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 (21x29,7 cm), nie większy niż A3 (29,7x42,0cm), na papierze bloków rysunkowych lub technicznych. Prace rysowane lub malowane na papierze bez oprawy passe-partout i niepodklejane od spodu.

Blejtramy do obrazów olejnych akceptowane w wymiarach:  22x16 cm, 24x19 cm,  27x22 cm,  33x24 cm,  35x27 cm, 41x33 cm. Obrazy namalowane na blejtramach bez ram, nie oprawione.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych  z formatem i techniką,  niezwiązanych z tematyką  lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

§ 6

Termin nadsyłania prac, zasady przyznawania nagród

 1. Ogłoszenie konkursu nastąpi  1 marca 2013 r. Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa dn. 30  kwietnia 2013.
 2. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna  w Sochaczewie

ul. Żeromskiego 39a

96-500 Sochaczew

z dopiskiem:  Konkurs plastyczny „KWIATY POLSKIE NA MAZOWSZU”

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki, lub dostarczania prac. W przypadku  uszkodzenia prace  nie będą oceniane.
 2. Laureaci  konkursu zostaną wyłonieni przez Jury.
 3.  Laureaci o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi zamieszczonymi w metryczce.  Decyzje Jury są ostateczne.
 4. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

a)    dzieci od 6 do 12 lat (szkoła podstawowa),

b)    od 13 do 15 lat (gimnazjum),

c)    16-do 19 lat (szkoły średnie),

d)    prace rodzinne ( wyraźne opisane),

e)    dorośli   (bez limitu wieku).

 1. Oceniając prace konkursowe Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:

a)    zgodność formy z wymogami regulaminu,

b)    wkład pracy,

c)    walory artystyczne pracy: oryginalność, kolorystyka, spontaniczność,

d)    wpisanie się w ideę konkursu poprzez wyrażenie osobistych emocji.

 1. Ogłoszenie wyników i podsumowanie Konkursu nastąpi w  czerwcu 2013 r.  podczas III Wydarzenia Artystycznego  2013r „Kocham Polskę…” Władysław Ślewiński.
 2.  Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. Jury przyzna nagrody w miarę posiadanych przez Organizatorów środków.

§ 7

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych  (strony internetowe Organizatorów).
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr  101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 4. Uczestnicy mogą dobrowolnie przekazać prace na rzecz Organizatorów.
 5.  W przypadku nie odebrania prac plastycznych w wyznaczonym terminie przechodzą one na własność organizatorów konkursu.

 

§ 8

Postanowienia  końcowe

Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatorów.

 Ochrona środowiska

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO PT.

„Bardzo jest mi bliska - ochrona środowiska”

 

I   ORGANIZATOR

     Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.


II  CELE KONKURSU

-   popularyzacja święta Dni Ziemi

-   kształtowanie i rozwijanie zainteresowań ekologicznych,

-   rozwijanie wyobraźni, i umiejętności plastycznych.


III  WARUNKI UCZESTNICTWA

-   konkurs przeznaczony jest uczniów klas I - VI szkół podstawowych z  terenu miasta Sochaczewa,

-   nauczycieli – wychowawców prosimy o zapoznanie dzieci z  regulaminem konkursu.

-   uczestnicy mogą wykonać  (jeden uczestnik = jedna praca) plakat o tematyce ekologicznej, prace w formacie A3 (duży blok) , lub większe

-   każda praca konkursowa powinna na odwrocie zawierać metryczkę a w niej tytuł, wybór kategorii, imię i nazwisko, wiek, szkołę, klasę, telefon kontaktowy do uczestnika.


VI OCENA PRAC

     Pracę będą oceniane w dwóch kategoriach:

1. Klasy I-III szkół podstawowych

2.  Klasy  IV-VI szkół podstawowych


V TERMIN DOSTARCZANIA PRAC

Termin dostarczania prac upływa dnia 12 kwietnia 2013r.

Nasz adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

ul. Żeromskiego 39 a

96-500 Sochaczew

tel. (0-46) 862-46-61

O wynikach konkursu organizator powiadomi szkoły telefonicznie.


VI  KOMISJA KONKURSOWA

Komisję konkursową powoła Dyrektor MBP w Sochaczewie.

VII  FINAŁ KONKURSU

Na laureatów konkursu czekają ciekawe nagrody. Uroczyste zakończenie konkursu, połączone z wystawą pokonkursową, wręczeniem nagród, prelekcją oraz teatrzykiem nastąpi dnia 24 kwietnia 2013 r. o godz. 10.30 w siedzibie MBP w Sochaczewie przy  ul. Żeromskiego 39 a.

 Konkurs plastyczny - "Moja matka"

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie oraz Miłośnicy  Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach  organizują Sochaczewski Konkurs Plastyczny im. Władysława Ślewińskiego pt. „Moja matka”.

Władysław Ślewiński to światowej klasy polski malarz, postimpresjonista tworzący na przełomie XIX i XX wieku, który urodził się we wsi Białynin niedaleko Sochaczewa. W czerwcu br. w kościele pw.  Św. Jana i Pawła M.M. w Mikołajewie będzie miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej narodziny i chrzest malarza.

Organizatorzy serdecznie zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w konkursie.   Intencją organizatorów jest uhonorowanie matki malarza, Heleny Mysyrowicz – Ślewińskiej, zmarłej w 1856 r. Jej pomnik odrestaurowany dzięki wsparciu władz Gminy Teresin znajduje się na cmentarzu w Mikołajewie. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej pt. „Moja Matka”, w dowolnej  interpretacji tematu. Na  laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody, które ufunduje Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz inni sponsorzy.

Honorowy patronat nad konkursem  objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Poseł na Sejm RP Maciej Małecki, Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś,  Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki oraz Wójtowie Gmin powiatu sochaczewskiego.

Organizatorzy  oczekują na zgłoszenia prac konkursowych do 30 kwietnia 2012 r. Należy je dostarczyć na adres biblioteki miejskiej w Sochaczewie, ul. Żeromskiego 39 a.  Rozstrzygnięcie konkursu i  nagrodzenie laureatów nastąpi 15 czerwca 2012 roku w trakcie I odsłony Wydarzenia Artystycznego „Kocham Polskę…”. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa oraz formy pracy konkursowej określa regulamin konkursu.

 II Sochaczewski Turniej Jednego Wiersza

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie oraz grupa twórców związanych z  inicjatywą pod nazwą Sochaczewskie Wieczory Literackie zapraszają  miłośników poezji na II  Sochaczewski Turniej Jednego Wiersza o „Kałamarz Metafor”.  Do konkursu przystąpić może każdy, kto ukończył 16 lat i osobiście zaprezentuje swój wiersz, nigdzie wcześniej nie  publikowany i nie nagradzany.
Dla laureatów przewidziano nagrody finansowe (Nagrodę Główną oraz 2 wyróżnienia) a także  nagrody  rzeczowe.

Impreza odbędzie się w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie w piątkowe popołudnie 25 listopada 2011r. Rozpoczęcie konkursu o godz. 1700.  Poeci zainteresowani uczestnictwem w Turnieju proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie swoich utworów (listownie,  pocztą elektroniczną)  lub  najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem imprezy.

Wyboru najlepszych wierszy i podziału nagród dokona Jury powołane przez Dyrektora Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w Sochaczewie.  Obradom  Jury przewodniczył będzie Miłosz Kamil Monasterski – poeta, prozaik, animator kultury,  członek Związku Literatów Polskich. Atrakcją wieczoru będzie spotkanie z poetką Anną Czachorowską oraz występ solistki Grażyny Skowron – Matkowskiej.

Szczegóły zawiera regulamin turnieju dostępny na stronie internetowej biblioteki oraz w bibliotekach publicznych na terenie Mazowsza. Serdecznie zapraszamy do udziału  w turnieju.

 Konkurs poświęcony osobie Błogosławionego Jana Pawła II

Organizatorzy konkursu literackiego poświęconego osobie  i nauce  Błogosławionego Jana Pawła II przypominają, że termin nadsyłania prac upływa 23 września br.  Hasło konkursu brzmi : „Jan Paweł II w moim życiu, w moim sercu”.

Gorąco zachęcamy osoby,  które są  przekonane że, Jan Paweł II miał wpływ na ich życie osobiste, do podzielenia się swoimi  przeżyciami, wspomnieniami  i przemyśleniami.

Oczekujemy na prace literackie  (w dowolnej formie,  pisane prozą lub wierszem), będące  poruszającym świadectwem,  ukazującym pontyfikat JP II z osobistej perspektywy.

Propozycja tematów:

 • kim był za życia akim dziś jest dla Ciebie  Jan Paweł II
 • czy Jego osoba i  nauka wywarły wpływ na Twoje życie, w jaki sposób
 • moje spotkanie (spotkania) z Janem Pawłem II (np. osobiste w Polsce, w Watykanie, podczas  uroczystości religijnych)
 • refleksje w trakcie  pielgrzymek  lub wędrówek papieskim szlakiem
 • moje  przeżycia związane z beatyfikacją Jana Pawła II
 • nauka JP II wobec wyzwań, potrzeb, zagrożeń i nadziei przełomu wieków.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj,   oraz we wszystkich placówkach bibliotek publicznych na terenie miasta i powiatu sochaczewskiego.

Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do młodzieży powyżej 15 roku życia,  studentów oraz  osób dorosłych. Prace prosimy zgłaszać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej  (96-500  Sochaczew,  ul. Żeromskiego 39 a) w wyżej określonym terminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2011r.  Wszelkich informacji   udzielamy pod nr telefonu: 46 862 46 61.  Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane.

 "Miś o bardzo małym rozumku" - finał konkursu

10 lutego 2011 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie przy ulicy Żeromskiego 39a odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Miś o Bardzo Małym Rozumku”, w konkursie uczestniczyło 151 uczniów klas I - III ze Szkół Podstawowych i Oddziałów Przedszkolnych klas O. Pierwsze miejsce i nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Miasta Sochaczewa Piotra Osieckiego otrzymała Sandra Łasica z Miejskiego Przedszkola nr 3, zdobywcą miejsca II i nagrody Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Barbary Bronicz okazał się Adam Grabarek również z Miejskiego przedszkola nr 3, trzecie miejsce zdobyła Zuzanna Kopka uczennica klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Ponadto komisja konkursowa postanowiła przyznać sześć wyróżnień, które otrzymali: Nikola Małodobra Miejskie Przedszkole nr 3, Daria Wójcik - Miejskie Przedszkole nr 3, Mateusz Selenta - klasa I Szkoła Podstawowa nr3, Pola Kopka - klasa I Szkoła Podstawowa nr 3, Julia Frankowska - Miejskie Przedszkole nr4 i Zuzanna Mikolajczyk - Miejskie Przedszkole nr 7. Całość uroczystości uświetniła swoją obecnością Pani Wioletta Piasecka autorka ciekawych i znanych małym odbiorcom bajeczek i wierszyków.

>>Prace Nagrodzone<< >>Wręczenie nagród<< >>Spotkanie z Panią Wiolettą Piasecką<<

 "Wy nie wiecie a ja wiem jak rozmawiać trzeba z psem"

Roztrzygnięcie konkursu.

Pod koniec grudnia 2010 roku w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie odbyło się spotkanie laureatów konkursu ph. "Wy nie wiecie a ja wiem jak rozmawiać trzeba z psem".

W spotkaniu uczestniczyły także panie z Fundacji Nero, stale współpracujące z Biblioteką, panie Jadwiga Wiśniewska i pani Patrycja Pastuszek, treser psów.

Podczas spotkania nie zabrakło pokazu psich umiejętności. Dzieci mogły więc zobaczyć ile radości niesie ze sobą posiadanie "wykształconego pupila" a także dowiedzieli się ile pracy trzeba włożyć w szkolenie psa.

Miejska Biblioteka Publiczna pragnie serdecznie podziękowac pani Jadwidze Wiśniewskiej i jej córce, pani Patrycji Pastuszek oraz psom Brongusiowi i Kanu za ciekawe spotkanie, a także fundatorom nagród pani Beacie Brymorze z Firmy Mars i pani Teresie Łuczak z Towarzystwa Światowej Opieki nad Zwięrzętami Domowymi.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

 Sochaczewski Turniej Jednego Wiersza

W piątkowy  wieczór 26 listopada w  Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Sochaczewie zgromadziła się pokaźna grupa miłośników poezji. Wśród nich znaleźli się uczestnicy konkursu poetyckiego zorganizowanego przez  bibliotekę  oraz grupę twórców Sochaczewskie Wieczory Literackie.  Do poetyckich zmagań o „Kałamarz metafor”  oraz Nagrodę Burmistrza Miasta Sochaczewa przystąpiło 28 osób reprezentujących nasze miasto i powiat sochaczewski , Żyrardów , Warszawę oraz  Grodzisk Mazowiecki. Wśród  zgromadzonej publiczności  i uczestników konkursu  znalazły się osoby zarówno bardzo młode jak starsze, reprezentujące różne środowiska i zawody.  Połączyła ich jedna pasja - poezja.  Prezentowanym osobiście przez autorów wierszom przysłuchiwała się komisja konkursowa w   składzie:  Jerzy Jankowski – poeta, członek Związku Literatów Polskich, dziennikarz i animator wielu grup literackich, Maria Gołkowska – pedagog, wieloletni polonista L.O. w Sochaczewie,  Krzysztof Bieńkowski – poeta, krytyk literacki i red. nacz.  kwartalnika artystyczno-naukowego „Znaj”, członek Związku Literatów Polskich oraz Marek Boczek – poeta, animator Sochaczewskich Wieczorów Literackich.


Postanowieniem Jury główny laur – „Kałamarz metafor”  oraz Nagroda Burmistrza Miasta Sochaczewa trafiła do rąk p. Ewy Kowalczyk – mieszkanki Żyrardowa.

Dwa różnorzędne wyróżnienia i Nagrody  Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej  otrzymali:

Agata Kornacka z Warszawy  oraz Rafał Marciszewski  z Żyrardowa.

W ramach wyróżnień przyznano także nagrody książkowe, które otrzymali:

Joanna Krakowian (Sochaczew), Jacek Suchowicz (Żyrardów), Jerzy Paruszewski (Żyrardów) oraz Paweł Łęczuk (Warszawa).

Nagroda publiczności wyłoniona w drodze głosowania przypadła Piotrowi Izydorkowi – mieszkańcowi Sochaczewa.

Atrakcją wieczoru był mini - recital poezji śpiewanej w wykonaniu Joanny Cieśniewskiej  i Leszka Lewickiego – muzyków z Teresińskiego Ośrodka Kultury oraz występ  młodego sochaczewskiego poety - Łukasza Waldy.


Organizatorzy składają  serdeczne podziękowania Firmie Mars Polska oraz cukierni „Lukrecja”, które ufundowały dla zgromadzonych gości słodki poczęstunek.

 

 "Co słonko widziało? - Ilustrujemy wiersze Marii Konopnickiej

W  2010 r.  przypada  100 rocznica  śmierci Marii Konopnickiej, cenionej  poetki, tłumaczki, publicystki i wybitnej autorki literatury dziecięcej.  W nawiązaniu do tej  rocznicy Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie  zorganizowała  powiatowy  konkurs  plastyczny dla dzieci ph. „Co słonko widziało? –  Ilustrujemy wiersze Marii Konopnickiej”.

Celem który przyświecał organizatorom  było  przypomnienie sylwetki  autorki -  wielkiego przyjaciela dzieci oraz popularyzacja jej  twórczości skierowanej  do najmłodszych czytelników.

Prozatorskie i poetyckie utwory dla dzieci, publikowane przeszło 100 temu, eliminujące natrętny dydaktyzm rozbudzały wrażliwość estetyczną odbiorców, łączyły autentyzm i fantastykę. Były wówczas rewelacją w tej dziedzinie pisarstwa. Nadal pozostają aktualne i lubiane przez dzieci.

  Przeczytaj więcej:   Podsumowanie konkursu

 Zobacz więcej: Wystawa prac

 

 Konkurs Historyczny: Ocalmy od zapomnienia

Konkurs mający na celu propagowanie wiedzy na temat powiatu Sochaczewskiego, miejsc, wspomnień
i wszystkiego co warte jest by ocalić od zapomnienia.

Konkurs historyczny - Izabela Grabiec - Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie - 1 Miejsce

Dzieje Teresina i Niepokalanowa - Marta Mergner - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie - 1 Miejsce

Piekarnie - Jarek Duplicki i Mariusz Boczkowski - 3 Miejsce

GS- Samopomoc Chłopska - Klaudia Więcek i Katarzyna Wódka - Gimnazjum im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 w Młodzieszynie - Wyróżnienie

dla rozwoju Mazowsza
 
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego